Aktualności

 

Zakończenie realizacji projektu pn. Zakup innowacyjnego sprzętu w zakresie prac podwodnych oraz badań i prac hydrograficznych” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, w ramach działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałania19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue growth.

Efektem realizacji zadania jest nabycie nowych środków trwałych na łączną kwotę brutto 2 240626,12 zł , w tym wydatki kwalifikowalne 1821647,25 zł z czego 60% wynosi dofinasowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Zakupiono:

  1. SONDĘ WIELOWIĄZKOWĄ wraz z profilerem SVP, urządzenie o ultrawysokiej rozdzielczości oferujące ścisłą integrację z GNSS/INS (Applanix OceanMaster), które jest przeznaczone do użytku w najbardziej wymagających środowiskach operacyjnych.
  2. BEZZAŁOGOWY NAWODNY POJAZD USV (mKurs) do pomiarów hydrograficznych - urządzenie pływające i operujące na morskich i śródlądowych akwenach płytkich i ultrapłytkich.
  3. SONAR BOCZNY wraz z oprogramowaniem do rejestracji, postprocessingu i eksportu danych sonarowych w formacie obsługiwanym w programie Hypack.
  4. ŁÓDŹ motorową-kabinową do 9 m długości, zamykana o małym zanurzeniu.

OSIĄGNIETE WSKAŻNIKI PRODUKU

  1. Liczba innowacyjnych usług wprowadzonych na rynek w wyniku projektu – 2 .
    (wg grup świadczonych usług za pomocą nabytych urządzeń, tj. prace podwodne oraz usługi batymetryczne i hydrograficzne).
  2. Liczba utworzonych miejsc pracy: 1

Promocja sprzętu i świadczonych usług naszej firmy podczas Olimpiady Geograficznej w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku na Uniwersytecie Szczecińskim. Spotkanie z władzami uczelni
nt. współpracy w zakresie badań strefy brzegowej morza. Więcej informacji w zakładce realizacja.


Udział przedstawicieli naszej firmy w targach i konferencji Oceanology International w Londynie (Wielka Brytania). Promocja produktów i świadczonych usług. Więcej informacji w zakładce realizacja.


Podpisanie umowy z firmą VIKING Regina Gryszpińska Produkcja Łodzi, Stare Siołkowice na zakup wraz z dostawą gotowej ŁODZI MOTOROWEJ –KABINOWEJ do 9 metrów długości, zamykanej, o małym zanurzeniu- dostosowanej do wykonywania prac hydrograficznych na akwenach morskich i śródlądowych.


W Bazie Konkurencyjności opublikowano ogłoszenie nr 2023-37646-181864 „Zakup innowacyjnego sprzętu w zakresie prac podwodnych oraz badań i prac hydrograficznych - ŁÓDŻ MOTOROWA KABINOWA".

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gotowej łodzi motorowej – kabinowej od 8,5 do 9,0 metrów długości, zamykanej, o małym zanurzeniu – dostosowanej do wykonywania prac hydrograficznych na akwenach morskich i śródlądowych. Łódź dostosowana do transportu kołowego – wyposażona w odpowiednią przyczepę podłodziową.

Termin składania ofert: 14 grudnia 2023 r.
Link do ogłoszenia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/181864


Podpisanie umowy z firmą Nurkowanie Hydrografia Nawigacja Polska Maciej Rokus, z siedzibą w Katowicach na zakup wraz z dostawą systemu hydroakustycznego obrazowania dna morskiego, w skład którego wchodzą: kompletny zestaw dwuczęstotliwościowego sonaru bocznego z kabloliną kevlarową o długości 50 m.


W Bazie Konkurencyjności opublikowano ogłoszenie nr 2023-37646-174956 „Zakup innowacyjnego sprzętu w zakresie prac podwodnych oraz badań i prac hydrograficznych - SONAR BOCZNY wraz z LAPTOPEM Z OPROGRAMOWANIEM”

Termin składania ofert: 12 października 2023 r.
Link do ogłoszenia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/174956


Podpisanie umowy z firmą Karol Zwolak K2sea z siedzibą w Gdyni na zakup wraz z dostawą kompletnego, bezzałogowego, nawodnego pojazdu USV do pomiarów hydrograficznych pływającego i operującego na morskich i śródlądowych akwenach płytkich i ultrapłytkich.


W Bazie Konkurencyjności opublikowano ogłoszenie nr 2023-37646-169820 „Zakup innowacyjnego sprzętu w zakresie prac podwodnych oraz badań i prac hydrograficznych - BEZAŁOGOWY POJAZD AUTONOMICZNY USV”
Przedmiot zamówienia stanowi kompletny, bezzałogowy, nawodny pojazd USV do pomiarów hydrograficznych wraz z niezbędnym okablowaniem, oprogramowaniem sterującym, zestawem anten pozycyjnych, kompletem baterii, komputerem pokładowym, modułem do komunikacji WiFi, przenośnym komputerem do komunikacji i sterowania pojazdem, zespołem napędowym i innymi komponentami zapewniającymi prawidłową eksploatację pojazdu w trybie sterowania zdalnego (ręcznie) oraz programowalnym (tryb pływania autonomicznego po zaprojektowanych liniach pomiarowych), z użyciem wymaganych aplikacji do zdalnej i autonomicznej pracy pojazdu; pojazd musi zapewniać możliwość montażu i użycia echosondy wielowiązkowej.

Termin składania ofert: 21 sierpnia 2023 r.
Link do ogłoszenia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/169820


Podpisanie umowy z firmą THESTA Sp. z o.o. Sp.k na dostawę , uruchomienie i kalibrację przenośnej sondy wielowiązkowej do pomiarów batymetrycznych wysokiej rozdzielczości wraz z profilerem SVP.


W Bazie Konkurencyjności opublikowano ogłoszenie nr 2023-37646-159371 „Zakup innowacyjnego sprzętu w zakresie prac podwodnych oraz badań i prac hydrograficznych - SONDA WIELOWIĄZKOWA wraz z PROFILEREM SVP”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i kalibracja systemu przenośnej sondy wielowiązkowej do pomiarów batymetrycznych wysokiej rozdzielczości wraz z profilerem SVP.

Termin składania ofert: 1 czerwca 2023 r.
Link do ogłoszenia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/159371


Podpisanie umowy nr NORW.19.01.02-32-0005/22 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu pod tyt. „Zakup innowacyjnego sprzętu w zakresie prac podwodnych oraz badań i prac hydrograficznych”.
Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021
Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue growth

Całkowity koszt zadania: 2 270 580 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 846 000 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 107 600 PLN
Termin realizacji: 2.03.2023 - 31.03.2024