Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Working together for a greencompetitive and inclusive Europe.

MATPOL Inżynieria Hydrotechniczna korzysta z dofinansowania o wartości 244088 euro realizując projekt pn. Zakup innowacyjnego sprzętu w zakresie prac podwodnych oraz badań i prac hydrograficznych .w ramach schematu: Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - – Blue Growth programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacja”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy Matpol na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym, poprzez zakup innowacyjnych urządzeń oraz sprzętu i oprogramowania do ich obsługi.

 

************************************

„Zakup innowacyjnego sprzętu w zakresie prac podwodnych oraz badań i prac hydrograficznych”

„Purchase of innovative equipment in the field of underwater works as well as hydrographic researh and works”

 

Umowa NORW.19.01.02-32-0005/22
Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021
Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue growth
Całkowity koszt zadania: 2 270 580 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 846 000 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 107 600 PLN
Termin realizacji: 2.03.2023 - 31.03.2024

 

CEL PROJEKTU

Głównym celem zadania jest zwiększenie konkurencyjności naszej firmy zarówno na rynku lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Aktualnie jesteśmy jednym z liderów na rynku rodzimym, jednak strategicznym celem jest konkurowanie z zagranicznymi firmami w zakresie prac podwodnych, wykonywania pomiarów batymetrycznych i prac hydrograficznych. W tym celu niezbędne jest udoskonalenie sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie nowoczesnych usług, które jakościowo i technicznie będą przewyższały ofertę konkurencyjnych firm.

PROJECT GOAL

The main objective of the task is to increase the competitiveness of our company in the local, national and international markets.
Currently, we are one of the leaders in the domestic market, but the strategic goal is to compete with foreign companies in the field of underwater work, bathymetric survey and hydrographic work. In order to achieve this, it is necessary to improve equipment and software and to implement modern services, which will be qualitatively and technically superior to the offerings of competing companies.

ZADANIA

W ramach realizacji projektu planujemy:

 • zakup zintegrowanego systemu hydrograficznego opartego na ultra wysokiej rozdzielczości sondzie wielowiązkowej (min. 1024 wiązek);
 • zakup sonaru bocznego;
 • zakup autonomicznego pojazdu nawodnego;
 • zakup łodzi o długości i rozmiarach pozwalających na wpływanie do niewielkich zatok oraz do prowadzenia badań np. w ciasnych marinach, czy bardzo małych zbiornikach wodnych.

TASKS

As part of the project implementation, we plan:

 • purchase of an integrated hydrographic system based on an ultra-high resolution multibeam echosounder (min. 1024 beams);
 • purchase of a side scan sonar;
 • purchase of Autonomous Surface Vessel for professional use;
 • purchase of boat of sufficient length and size to allow entry into small bays and to carry out surveys in, for example, restricted marinas or very small reservoirs

EFEKTY PROJEKTU

 • rozszerzymy ofertę o innowacyjne technologie i usługi;
 • odpowiemy na potrzeby klientów, co przełoży się na zwiększenie udziału w rynku oraz wygenerowanie wyższych przychodów;
 • zadbamy o środowisko dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakupionym sprzęcie;
 • zaoferujemy wartość dodaną na płaszczyźnie społeczno- ekonomicznej, wynikającą ze zwiększenia zatrudnienia, inicjatyw społecznych i wsparcia lokalnego biznesu;
 • zwiększymy transfer wiedzy pomiędzy sektorem nauki a przemysłem, poprzez współpracę z jednostkami naukowymi.

PROJECT EFFECTS

As a result of the project:

 • we will expand our offer to include innovative technologies and services;
 • we will respond to the requirements of our customers, which will result in an increase in market participation and the generation of higher revenues;
 • we will take care of the environment by using modern solutions in the equipment we purchase;
 • we will offer added value on a socio-economic level, resulting from increased employment, community initiatives and support for local business;
 • we will increase the transfer of knowledge between science and industry, through collaboration with research units.

****************************

CZYM SĄ FUNDUSZE NORWESKIE?

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
W ramach Funduszy Norweskich i EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.
Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:
#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.